Cd LucusCD 'Lucus'

Jimmy
Milk
Anti-judgement
Easter
Make you feel my love
Lucusluistericoontje
De man mei it bern yn de eachen
Fjoer
Gone to Pablo
Gabriel
Magysk lietluistericoontje


Cd- hoesje Wylst de sted sleptCD 'Wylst de sted slept'

Prospect cottageluistericoontje
In boek fan stien
De winterbeam
De stille baai
Wylst de sted sleptluistericoontje


Cd-hoesje Transparant bloedCD 'Transparant bloed'

Transparant bloedluistericoontje
De nuttelease han
De eftertunluistericoontje
Ik kin dy net ferjitte
Melody amulet